Regelgeving en beleid

Als officiële VZW, hoe kan het anders, hechten we veel belang aan de wettelijke bepalingen rond de verspreiding van informatie. We houden rekening met zowel de wetgeving als ons eigen beleid hieromtrent.

Spamming betekent het, vaak herhaald, verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde reclame-e-mails. Er zijn hoofdzakelijk twee manieren om niet gevraagde berichten te verhinderen:

  • het opt-in systeem waarbij het verzenden van niet-gevraagde reclame zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon verboden is en

  • het opt-out systeem waarbij het principe van het verzenden van niet-gevraagde reclame is toegelaten op voorwaarde dat de ontvanger zich er niet tegen verzet.

PRIVACY-WETGEVING

U vindt meer informatie op de website van de Privacy Commissie: http://www.privacycommission.be

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het verzenden van e-mails veronderstelt de verwerking van persoonsgegevens (het e-mail adres wordt beschouwd als een persoonsgegeven).

ELEKTRONISCHE POST

  1. Wat wordt er precies verboden?

  2. De wet (11 maart 2003) zegt 'Het gebruik van elektronische post voor reclame is verboden zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen.'

  3. Wat verstaat men onder ‘elektronische post’?

  4. De wetgeving heeft het over het begrip 'elektronische post', het gaat hierbij om alle soorten elektronische post: nieuwsbrieven via e-mail, maar ook SMS. De definitie vind je in de wet van 11/03/2003, art. 2, 2° en een verduidelijking in het KB 4/04/2003, artikelsgewijze bespreking, artikel 1.

  5. Wat verstaat men onder ‘reclame’ ?

  6. De wet omschrijft reclame als ‘elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent’.

U vindt een kopie van deze wet en het KB in bijlage.